PÁLINKAFŐZŐ GÉPEK SZAKÉRTŐ HONLAPJA

Pálinkapédia - Tudástár

Párlat előállítása saját tulajdonú pálinkafőzővel 2021-től

NAV
2021.01.08 11:15
Párlat előállítása saját tulajdonú pálinkafőzővel 2021-től

 

 

 

Lehetőséget adnak a jogszabályok, hogy a magánfőző, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú pálinkafőzővel rendelkezik – meghatározott feltételek betartása mellett – párlatot állítson elő, személyes fogyasztásra.

Az alábbiakban a magánfőzés keretében történő párlat előállításával kapcsolatos szabályokat ismertetjük.

 

I. Fogalmak

 

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőzők esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.

 

Magánfőző:

 • a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy,
 • aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik.

 

Párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 19, 2208 20 28, – az armagnac kivételével – 2208 20 69, 2208 20 88, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, – a calvados kivételével – 2208 90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat.

 

II. Desztillálóberendezés bejelentése, nyilvántartásba vétele

A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
 • a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját,
 • a desztillálóberendezés űrtartalmát,
 • tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

 

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a NAV-ot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

A magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzését az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Magánfőző desztillálóberendezésének birtokolásához jövedéki típusú engedélyre nincs szükség.

 

III. Ügyintézés

Fő szabály, hogy a jövedéki ügyeket elektronikus úton, a NAV által biztosított információs rendszeren vagy a létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül kell intézni.

 

Papíralapon is intézhető azonban:

 • a magánfőző által teljesítendő bejelentési kötelezettség, valamint
 • a magánfőzöttpárlat-származási igazolás rendelkezésre bocsátása, ilyenkor az adózó az eljárás bármely szakaszában választhat a kapcsolattartás hagyományos és elektronikus formája között

 

IV. Önkormányzati adóhatóság

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, amennyiben

 • a magánfőző bejelentésében a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, vagy
 • a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés és a magánfőzött párlat előállításának bejelentése nélkül állít elő.

 

Az önkormányzati adóhatóság által elrendelt lefoglalási eljárásra a NAV által alkalmazható lefoglalásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

 

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki

 • a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy a párlat előállításának bejelentése nélkül végzi párlat előállítását,
 • a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül.
  Aki a felszólításának határidőig nem tesz eleget, azt az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.

 

V. A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályok

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, az kizárólag adóraktár részére értékesíthető.

 

Egy tárgyéven belül a magánszemély vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni vagy előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni vagy előállítani párlatot.

 

Ha egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves kedvezményes adómértékű mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzetett vagy főzött mennyiségek egybeszámítandók.

 

A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz.
A magánfőző a bejelentésben megadja:

 • nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
 • az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, valamint –
 • nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek
  megfelel.

 

A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.

Ha a magánfőző a bejelentett párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig köteles bejelenteni a többlet mennyiségét literben az állami adó- és vámhatósághoz. A bejelentésben megadja a fenti adatokat és nyilatkozatot, mely alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.

A magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlat-származási igazolás igazolja.

 

VI. Megsemmisítés

Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a NAV-nak és köteles egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A javasolt megsemmisítési időpontot legalább 3 munkanappal előre kell bejelenteni, megadva

 • a bejelentő nevét, adóazonosító jelét, postai, telefonos vagy elektronikus elérhetőségét,
 • a megsemmisítendő párlat mennyiségét literben, és
 • a megsemmisítés javasolt helyszínét, módját, időpontját naptári nap, óra, perc pontossággal.

A bejelentő által javasolt megsemmisítés csak a NAV kifejezett hozzájárulása esetén kezdhető meg és a NAV részvételének hiányában az erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén végezhető el.

forrás: https://www.nav.gov.hu/data/cms539717/84.2._Parlat_el_allitasa_sajat_tulajdonu_palinkaf_z_vel_20210105.pdf