PÁLINKAFŐZŐ GÉPEK SZAKÉRTŐ HONLAPJA

Magánfőző törvény

Párlat előállítása saját tulajdonú pálinkafőzővel 2016-2020

NAV
2016.10.07 15:48
Párlat előállítása saját tulajdonú pálinkafőzővel 2016-2020

2016-2020 között érvényes jogszabály magánfőzők számára.


 

 

 

 

 

 

Lehetőséget adnak a jogszabályok, hogy a magánfőző, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú pálinkafőzővel rendelkezik – meghatározott feltételek betartása mellett – párlatot állítson elő, személyes fogyasztásra.


Az alábbiakban a magánfőzés keretében történő párlat előállításával kapcsolatos szabályokat ismertetjük.


I. Fogalmak
Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.


Magánfőző:

 • a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy,
 • aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik.


Párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 19, 2208 20 28, – az armagnac kivételével – 2208 20 69, 2208 20 88, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, – a calvados kivételével – 2208 90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat.


II. Desztillálóberendezés bejelentése, nyilvántartásba vétele


A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
 • a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját,
 • a desztillálóberendezés űrtartalmát, tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.


Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a NAV-ot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.


A magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzését az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Magánfőző desztillálóberendezésének birtokolásához jövedéki típusú engedélyre nincs szükség.


III. Ügyintézés


Fő szabály, hogy a jövedéki ügyeket elektronikus úton, a NAV által biztosított információs rendszeren vagy a létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül kell intézni.

Papíralapon is intézhető azonban:

 • a magánfőző által teljesítendő bejelentési kötelezettség,
 • párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása, ilyenkor az adózó az eljárás bármely szakaszában választhat a kapcsolattartás hagyományos és elektronikus formája között


IV. Önkormányzati adóhatóság


Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, amennyiben

 • a magánfőző bejelentésében a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása
  megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, vagy
 • a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy
  beszerzése nélkül állít elő.


Az önkormányzati adóhatóság által elrendelt lefoglalási eljárásra a NAV által alkalmazható lefoglalásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.


V. A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályok


A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, az kizárólag adóraktár részére értékesíthető.


Egy tárgyéven belül a magánszemély vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni vagy előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni vagy előállítani párlatot.


Ha egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves kedvezményes adómértékű mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzetett vagy főzött mennyiségek egybeszámítandók.


VI. Párlat adójegy


A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a NAV-tól.


A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja, egy adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve.


A magánfőzőnek tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet kell beszereznie, azonban a tárgyévben legfeljebb 86 darabot és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő.


Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a NAV-tól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.


Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére.
A magánfőző a párlat adójegy igénylésekor a NAV-nak megadja:

 • nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
 • az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint –
 • nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.


A NAV a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az igénylő rendelkezésére, mely adójegy a magánfőzött párlat eredetét igazolja.


A párlat adójegy a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 17. melléklete szerinti adattartalmú, a NAV által rendszeresített nyomtatványon igényelhető.
Párlat adójegy igényelhető elektronikus úton is, a „Magánfőző párlat adójegy megrendelése” elnevezésű NAV_J27 számú nyomtatvány kitöltésével és megküldésével. A nyomtatvány a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/NAV_J27.html hivatkozás alatt érhető el.


A párlat adójegyet alapesetben a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, mindezek hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság adja ki.


VII. A magánfőzőtől megvásárolt párlat utáni adó-visszaigénylés


Az adóraktár engedélyese a magánfőzőtől megvásárolt párlat utáni adó-visszaigénylést a következő okmányok birtokában érvényesíthet:

 • a párlat magánfőzőtől történt felvásárlásáról kiállított adásvételi szerződés,
 • a párlatról kiállított párlat adójegy és
 • az adózott párlat felhasználását igazoló, a számvitelről szóló törvény szerinti számviteli bizonylat.


VIII. Megsemmisítés


Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a NAV-nak és köteles egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.


A javasolt megsemmisítési időpontot legalább 3 munkanappal előre kell bejelenteni, megadva

 • a bejelentő, nevét, adóazonosító jelét, postai, telefonos vagy elektronikus elérhetőségét,
 • a megsemmisítendő párlat mennyiségét literben, és
 • a megsemmisítés javasolt helyszínét, módját, időpontját naptári nap, óra, perc pontossággal.


A bejelentő által javasolt megsemmisítés csak a NAV kifejezett hozzájárulása esetén kezdhető meg és a NAV részvételének hiányában az erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén végezhető el.


forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal